On the road to Croatia, Geert,Marleen,Gino,Carol,Marcel...

tijdstip van vertrek is gekend, de route is gekend, nog een  laatste keer samenkomen, met de nodige versterkende drankjes en bites...
          time of departure is known, also the route is known, one last time meeting, with the necessary strengthening drinks and bites ...


                                                                de Locatie der besprekingen:...                   de bites... de gedranken zijn u onthouden, wegens te aanstootgevend....
                   the bites... no pics of the drinks, due to being offensive...

Dag van vertrek:15/07/2017
day of departure:15/07/2017

bewolkt maar dat was geweten, vertrek voorzien om 9.00 h,t was iets vroeger, wie neemt het ons kwalijk.
afspraak met Gino, Carol en Lemmy om 10.00h, ook een kwartiertje vroeger als voorzien, waren ze er al, heb de indruk, dat ze er ook voor willen gaan... zo horen we t graag... na het over en weer gooien van enige bagage, op tijd vertrokken, als we vandaag nog de Vogezen willen aandoen,

cloudy but that was known, departure planned at 9.00 h, t was a little earlier, who blames us.

appointment with Gino, Carol and Lemmy at 10.00h, also a quarter of an hour earlier as planned, they were already there, have the impression that they also want to go ... so we like to hear ... after the over and over again throwing some luggage, left on time, if we want to visit the Vosges today,...
eerste pisstop, is een feit, een piske v d Gino, eentje voe de Lemmy, voe de dames tot mijn spijt... geen tijd,
zonder problemen , door Lux...ttz langs Longwy, en zo richting Metz..Nancy...naar ,t eerste hotelleken...
 first pee stop, is a fact, a pee for the Gino, one for the Lemmy, for the ladies I regret ... no more time,

without any problems, through Lux ... ttz along Longwy, and in the direction of Metz..Nancy ... to the first hotel ...
 relax rijden is hier geen moeilijke keuze, t verkeer liet het toe, dus waarom niet...
relaxing driving is not a difficult choice here, the traffic allowed it, so why not ....


.de wijde natuur begroet ons hier,ook de bereide gerechten ...dus tot gauw...

the wide nature greets us here, including the prepared dishes ... see you soon ...

en toen, door een verkeerde druk, op de knop,was de blog voor twee dagen weg,verschwunden, c'est partie,...
gaan we dus een reconstructie uitvoeren, in de best mogelijke zin van het woord...

and then, by a wrong pressure, on the wrong button, the blog was gone for two days, troubled, c'est partie, ...

So we are going to carry out a reconstruction, in the best possible sense of the word ...

Dag 2, naar Oostenrijk(Brenner)
day 2, to Austria...(Brenner)
360Km, voor de boeg,enkele bergpasjes, volgs GPS, een 6-tal uren rijden...
ontbeten volgens Franse Croissants normen, lekker en uitgebreid, en om 9h, klaar op het voertuig.
vertrokken, over Colmar, richting Freiburg(D)en zo naar Austria... pies of keek...
hewel om het lange verhaal kort te houden, niks is minder waar... na de nodige stau, ook nog wa file gehad, in de bouchon gestaan, en in feite nog niet kunnen doorrijden ook, ge zou voor minder ervan stilvallen, in totaal, mag je er een 2,5h bijtellen, je zou er zadelpijnen aan overhouden...dit levert u dan wel deze beelden op:

360Km, for the bow, some mountain passes, GPS, a 6-hour drive ...

breakfast according to French Croissants: standards, delicious and extensive, and at 9 o'clock, ready on the vehicle.

left, over Colmar, direction Freiburg (D) and so to Austria ... pies of cake

nothing is true ... after the necessary traffic problems, and in fact you can add a 2,5h, you would leave saddle pains ... this will give you these images:


en de rest is voor Morgen....
the rest... is for tomorrow...

dag 3 van Oostenrijk(brenner) naar Slovenië(Koper)

day 3:Austria(Brenner) to Slovenia(Koper)

weer es een ritje voorzien van een +-360 km een 6,5h rijden, hoe kunt ge het passen...
uit voorgaande berichten kan je natuurlijk reeds raden wat de uiteindelijke waardes waren,een (beetje verlies heb je altijd).
prachtig weer, prachtige wegen, in een prachtig decor...wat moet een mens nog meer, Marcel is in Topvorm, heeft 2dagen gerust, en de machines zijn in ordnung...dus gaan we er aan beginnen, na het nuttigen van een weldoend ontbijt...

aagain a ride with a + -360 km a 6.5 h drive, how can you fit ...

from previous messages you can of course already guess what the final values ​​were, a (little loss you always have).

beautiful weather, beautiful roads, in a beautiful setting ... what else should a man do, Marcel is in top form, has 2 days rested, and the machines are in top shape ... so we start it, after consuming a satisfying breakfast ...

in het zog van Marcel...
in the sigh of Marcel...en dan kom je aan in Slovenië... het land van de onverstaanbare taal, en de heel lekkere grote Pizza,s
in arrival on Slovenia... the land with a incomprehensible language, en the big BIG pizza... en zo loopt ook deze dag ten einde, slapen doen we in een hotel, naar de normen van het oostblok...
primitiever dan basic kan dus niet echter lijken... tot morgen...
even this day comes to an end,we'll sleep in a hotel, who brings us back in the no-luxuary of the east-blocs...less primitive than basic, is not possible...but there is a bed... sleep well...


dag 4, Koper(Slo) naar Rijeka HR(kroatië)

day 4:Koper(Slo) to Rijeka Hr(Croatia)

na een simpel maar lekker, ontbijt, vertrokken langs idyllische wegen, naar Pula(Pola) gaan kijken, naar een gebouw voor dakloze, zonder dubbel glas, ge kunt er zelfs niet uit de wind zitten, eerlijk gezegd, er was ook geen wind,maar het vertelt u wel, hoe men met weinig middelen, een gebouw construeerde, zonder high tech machines, welke eeuwen later nog steeds recht staan, zonder te moeten spreken van betonrot, of however...we kunnen er nog van leren...

after a simple but delicious breakfast, left along idyllic roads, to go to Pula (Pola), to a building for homeless people, without double glazing, you can not even get out of the wind, frankly, there was no wind either, but it does tell you how one constructed a building with little means, without high-tech machines, which are still straight after centuries, without having to speak of rotten concrete , or however ... we can still learn from it ...

na  t bezoekje, terug een terrasje om af te koelen, en het nodige vocht binnen te nemen, (voda) blijkt hier water te zijn...
terug de caravaan gestart, 2bikes, en 1 Cabrio, richting Rijeka, een prachtig decor, slingerend langs de kust, op heel schone wegen, de motor, en mijne bijzit,(Marleen) gedragen zich voortreffelijk, t is te zeggen, ze genieten en ik ook...de aankomst in Rijeka op het Apartment Amalia,een uitgelezen huisje, op een uitgelezen locatie, met heel vriendelijke mensen, de foto's spreken voor zich...

after a visit, back to a terrace to cool off, and to take in the necessary moisture, (voda) turns out to be water here ...

back the caravan started, 2bikes, and 1 Cabrio, direction Rijeka, a beautiful scenery, meandering along the coast, on very clean roads, the motorbike, and my side-sitting, (Marleen) behave very well, it's to say, they enjoy and I also ... the arrival in Rijeka at the Apartment Amalia, an exquisite house, in an exquisite location, with very friendly people, the photos speak for themselves ...en de rest...da s voor morgen...

dag 5 Rijeka naar Plitvice

day5: Rijeka to Plitviceons paradijselijk verblijf verlaten, met gemengde gevoelens, t was mooi om er te verblijven, doch te mooi om waar te zijn, een mens heeft ook zijn verplichtingen(?), ook al zijt ge op reis...afspraken zijn afspraken, alhoewel niet iedereen neemt het er mee zo nauw...net een mailtje gekregen dat het verblijf in Dubrovnik niet kan doorgaan, daar ze in het huis aan het werken zijn, dus zoek maar een andere verblijfplaats, fluitje van een cent, in het hoogseizoen, met 5 personen, doch desondanksnietaltemin, redelijk snel iets anders kunnen boeken, soit... langs kleine, weggetjes naar Plitvice, 190km,zadeltijd , zeg maar een 4,5uur, prachtig, motordecor, bijna geen verkeer op, en slingerend tussen het groen en groen, door berg en dal, kom je overal, en zonder overall...zalig... een koffiehuisje opgezocht, een restaurantje gedaan, welke je zonder de hulp van de lokale mens, nooit of te nimmer zou weten dat het er is...lekker gegeten voor ... hou je vast voor nog geen 12€ :persoon of omtrent...en buikje rond en t schoteltje nog niet leeg...we reden er door echte kleine dorpjes, waar ze vlgs ons weten, geen winkelvoorziening vinden binnen de eerste 20km,terug in de tijd dus...
Marcel wist ons te vertellen dat het 40 jaar terug, er ook zo aan toe ging, de tijd dat ie hier vroeger werkte...maar iedereen heeft een Smartphone...
In de vroege avond , aangekomen in Plitvice, aan ons Apartman...cultuurshock, in vergelijk met dat van gisteren, maar het is er fris(luiken dichthouden is de boodschap), het is er toevallig maar 35°, en da laat zich voelen, iedereen, heeft zo wat last van verry hot , hot, hot...
en morgen gaan we de meren bekijken, en meer... van dat meer, weer is t mooi weer...wat wil je meer...
leave our paradise, with mixed feelings, it was nice to stay there, but too good to be true, a person also has his obligations (?), even though you are traveling ... appointments are appointments, although not everyone takes it so closely ... just got an email that the stay in Dubrovnik can not continue, as they are working in the house, so just look for another place to stay, piece of cake, in high season, with 5 people, but nevertheless can not book anything else reasonably quickly, soit ... along small roads to Plitvice, 190 km, saddle time, say a 4.5 hour, beautiful, motorbike, almost no traffic, and winding between the greenery and green, through mountain and valley, you come everywhere, and without overall ... blessed ... a coffeehouse looked up, a restaurant done, which you without the help of the local man, never or never would know that it is there. ..you eat for ... you stick for less than 12 €: person or circumference t ... and belly round and t saucer not yet empty ... we drove through real little villages, where they know us, do not find a store within the first 20km, back in time so ...

Marcel was able to tell us that it was 40 years ago, it also went so far, the time he used to work here ... but everyone has a Smartphone ...

In the early evening, arrived in Plitvice, at our Apartman ... culture shock, in comparison with yesterday, but it's fresh (keeping the shutters closed is the message), it happens to be only 35 °, and that makes you feel , everyone, has some problems with verry hot, hot, hot ...

and tomorrow we are going to see the lakes, and more ... of that lake, the weather is nice ... what more could you want ...

eigentijdse gebouwtjes...
contemporary houses...


het restaurantje...
the small restaurant...
menutje van +-12€
menu for less than 12€...

de cultuurshock... hahaha
the cultur shock... hahaha...
en morgen... da s een andere kak...
and tomorrow...that s somethings else...

dag 6: Plitvice Jezera:een rustdag, en wandelen...
day 6:Plitvice Jezera: a day of rest...and strolling...
http://www.np-plitvicka-jezera.hr


+-19km gefietst (motorisch)tot de meren van Plivitce om dit effe te gaan bekijken... hewel t 'is de moeite, 't mag gezegd...wij onverschrokken als we zijn,hebben we besloten om de wandeling van 8,9km te nemen,boottochten treintje inbegrepen, hoe lastig kan 't zijn...daar komen we nog op terug.
in een paar woorden uitgelegd, de schoonheid van dit Natuurpark; Fabelachtmagnifistischparadijselijk onevenaarbare schoonheid,welke steeds weer overtroffen wordt, en dit bij een prachtige hemel en stralende zon, die natuurlijk zorgt voor de nodige kleuren, en de onovertroffen hitte, in de schaduw boven de 30 °, dit laat zich ook wel merken naarmate de dag vordert, en de fles water slinkt...dit terzijde gelaten de pracht overwint...
op z'n minst 500 foto's getrokken, zullen er zekers 5 gelukt zijn, de tijd van de rolletjes is voorbij, zolang de batterij het volhoudt blijven we trekken, en zoals we het daarnet vertelden, komen we er op terug, wij waren evenveel getrokken of mijn toestel...versleten in de derde orde...die ups en downs, eisten hun tol...maar t was schoon...enkele foto's ter inzage...

+ -19km cycled (motor) to the lakes of Plivitce to see this level ... Well, it is heavenly, it may be said ... we fearless as we are, we decided to do the walk of 8,9km , boat trips included, how difficult can this be ... we will come back to that.

explained in a few words, the beauty of this Natural Park; Fabulously romantic and unmatchable beauty, which is always surpassed, and this with a beautiful sky and radiant sun, which of course provides the necessary colors, and the unbeatable heat, in the shade above 30 °, this also shows as the day goes by. is progressing, and the bottle of water is shrinking ... this aside, the splendor overcomes ...

at least 500 pictures taken, there will certainly have been 5, the time of the rolls is over, as long as the battery lasts we keep pulling, and as we told it, we come back to it, we were drawn as much or my device ... worn out in the third order ... those ups and downs, took their toll ... but it was nice ... some photos available for inspection ...


en de rest is voor de volgende keer...
dag 7: Plitvice naar Split goed voor een +-240km oftewel een 4,5h

and the rest is for tomorrow, 
Day 7 : Plitvice to Split...only a 240 km, or a 4,5 h drive...

na een gezellig ontbijt op onze buitenterrastafel( in de wijde natuur)op houten boomstammetjes als stoelen, leuk en aardig, alles opgeruimd en de valiezen weer ingepakt en de motoren en cabrio geladen, op t gemakske gestart, onze weg vervolgen naar Split, en neen, dit is niet onze eindbestemming, die komt later...

After a nice breakfast on our outdoor table (in the wide nature) on wooden tree trunks as chairs, nice and nice, everything cleaned up and the suitcases packed again and loaded the engines and cabrio, easily started, continue our way to Split, and no , this is not our final destination, it will come later ...
foto van Vosse GD.
Aan een heel gezellig tempo, de schroeiende hitte getrotseerd, de lippen op elkaar gehouden om zeker geen vocht te verliezen, met momenten een verzengende hitte van 37°, terwijl je rijdt...de windmolens die op de bergen stonden, hadden er geen last van, maar draaien deden ze ook niet...zou het dan windstil zijn?...ideale weggetjes zonder druk verkeer, zonder elke 400m een rondpunt en ook zonder verkeerslichten, maar wel met een paar maal een plichtsbewuste politieagent, met een speedgun, blijkbaar reden we de juiste snelheid of hadden we een beetje" sjanse", dat ie net voor ons iemand te pakken had welke ons voorbij raasde of zijn leven er van afhing... zoals de Gino zou zeggen" peut-etre que oui, peut etre que non".net op tijd een tankstationneke gevonden, want mijne Bleu Lagoon, begon te zweten, en was ik reeds een 30-tal km aan t rijden op "reserve"...nu naar beneden valt dat mee, maar in de klim zou dat zweten worden...na een verfrissende WODA, de weg verdergezet.

At a very pleasant speed, the scorching heat defied, the lips held together to certainly not lose moisture, with moments a scorching heat of 37 °, while you drive ... the windmills that stood on the mountains, did not suffer but they did not turn ... would it be windless? ... ideal roads without heavy traffic, without every 400m a roundabout and also without traffic lights, but with a few times a duty-conscious policeman, with a speedgun, apparently we drove the right speed or we had a bit of "luck", that he just got hold of someone who was passing us by or depended on his life ... as the Gino would say "peut-etre que oui, peut etre que non ". just found a gas station in time, because my Bleu Lagoon, started to sweat, and I was already driving about 30 km on" reserve "... now, during the descent that is not so bad, but in the climb that would be sweating ... after a refreshing WODA, the road continued.

Dan zie je hoe we ternauwernood aan veel erger zijn ontsnapt ...de brandhaarden rond Split hadden zich wel voorgedaan in de buurt van ons hotel... de bomen aan de standsrand toonden degelijk brandwonden, maar dat was in t begin van deze week, niet nu...maar ben toch zeker, dat bepaalde mensen zich niet op hun gemak zullen gevoeld hebben...
het hotel ...is fris en een verfrissend bad kan wonderen doen,...

Then you see how we barely escaped much worse ... the fires around Split had occurred in the vicinity of our hotel ... the trees on the edge of the stands showed proper burns, but that was in the beginning of this week, not now ... but be sure that certain people will not feel comfortable ...

the hotel ... is fresh and a refreshing bath can do wonders ...Bijschrift toevoegen


de sfeerbeelden van de brandhaarden...
dag 8:Split, naar Dubrovnik...
day 8:Split... to Dubrovnik

+-220km,rijtijd toch weer een 5uur gebold, thx to de file van de douane en Policia, van Bosnie...
een ritje om u tegen te zeggen van kwaliteit van wegen en zichten, de foto's kunnen maar de helft weergeven van wat de herinneringen zijn...nu ,we proberen u er zoveel mogelijk in te betrekken...
vandaag laat ons zeggen gereden op eigen power, ttz elk een beetje in zijn eigen tempo, en we spreken af aan t apartman Margherita, in Cavtat, een 12-km verder als Dubrovnik...(ons tweede optie, gezien de eerste annulering)
+ -220km, driving time again for a 5 hour, thx to the traffic jam of Customs and Policia, Bosnie ...

a quality ride of roads and views, the photos can only show half of what the memories are ... now, we try to involve you as much as possible ...

today let us say driven on our own power, each a bit in its own speed, and we agree to apartman Margherita, in Cavtat, a 12-km away as Dubrovnik ... (our second option, given the first cancellation)

wat hebben we vandaag geleerd:? dat t in de zon kan warm zijn, dat t langs de bergen boven het water ook kan warm zijn,en als de wind valt, kan het warm zijn, moet nu wel zeggen, als je bij de douane van Bosnie, een uurtje staat aan te schuiven, voor een pascontroleke van 2seconden...hewel dan kan het ook warm zijn, laat ons zeggen een 37graden...en da voel je...

what have we learned today? that it can be warm in the sun, that it can also be warm along the mountains above the water, and if the wind falls, it can be warm, must now say, when you are at the customs of Bosnia, an hour is on to slide, for a pass check of 2 seconds ... well, it can also be warm, let's say a 37 degree ... and you can feel that ...

zou het regenen da?... neen 't is bij beloven gebleven

will it rain...? no ,it was only a promis...

"tegentjok???"

mijn bounty verhaal...
de rest blijft in mijn herinneringen, de details zal ik jullie besparen...
                                                                                  My bounty story,
the details remain in my memories, ...

cavtat by night(dubrovnik)

dag 9:Dubrovnik, ommuurde stad tegen een rotswand, aan de Adriatische zee,met een hoog toerisme coëfficiënt...druk is niet het woord, maar toch, ...na een paar uur had ik het toch gezien, en hield ik het voor bekeken, k weet het 'k ben een cultuurbarbaar...Is 't mooi, ja...maar 't was surtout heet...geen zuchtje wind, en volop in de zon...veel kan ik er niet meer over kwijt...de beelden vertellen meer als ik...

day 9: Dubrovnik, walled city against a cliff, on the Adriatic sea, with a high tourism coefficient ... pressure is not the word, but still, after a few hours I had seen it, and I kept it before viewed, I know I am a culture barbarian ... Is it beautiful, yeah ... but it was certainly hot ... not a breath of wind, and in the sun ... I do not have much more to tell about it... the images tell more than I ...
dubrovnik


en toen gingen we het wat verder gaan zoeken...
looking for fun elsewhere...


en toen wisten we waarom!!!
now we know why...

en dit is dus weer op een 20 km van waar we zitten, zouden wij dan toch in vuur en vlam staan?...
again in our neighbor...are we fireflies?...

we zullen ons dan maar weer verleggen zeker...da s voor morgen
think it's time we move on again...tomorrow...


Dag 10: Dubrovnik naar Banja Luka (BIH) :goed voor een 390 km

day 10: Dubrovnik to Banja Luka(BIH):about 390 km

Onze MArcel is al een paar dagen zijn hoofd aan 't breken hoe je een 365 km in een 5-6uren kunt afleggen, langs de voorgestelde GPS wegen, maar onmogelijk blijkt .Dus met het krieken van de dag vertrokken voor een lange rijtijd...en idd t was vroeg, om 5h uit de veren, alhoewel der waren weinig veren om het lijf...veels te warm...een snel ontbijt en weg, bij de eerste kraai van de haan, die er niet was...om 6h, de motoren gestart en de Cabrio...bij d eerste afslag richting Bosnië, reed de MArcel gewoon door...hij kreeg een plotse inval... ie had opeens het licht gezien, en idd, als we over Mostar zouden rijden, konden we het makkelijk doen in een 5-tal uren...wat dus resulteerde in een omweg van pakweg een 25km, maar een rijtijdwinst van een 2-tal uren... danke Marcel, en wat nog meer, deze weg was bezaaid met prachtige bochten en ook zat er praktisch geen verkeer op... was dit toeval of gewoon geluk...laat ons zeggen een mix van de beide...nu weten we waar Mozes de Mostar haalde...de beelden die volgen geven je een beeld van de schone streek en ook weer de tegenslagen die de mens moet verwerkt krijgen gedurende een oorlog, terwijl ze vechten voor de vrede...

Marcel breaks his head about the question of how to do a 365 Km, in a time or 5-6 hours on small roads, pre-selected by the GPS, seems to be a "mission impossible". in the morning, at 6.00 am, means 5.00 wake-up call ... a quick breakfast, a coffee and giddy-up go ...

we followed Marcel, on the first exit in the direction of Bosnia, Marcel stayed on the same road ... he had seen the light ... he thought when we went over Mostar, we will win some time, it is a detour for about 25 km, but you'll have a few hours, so why not, thank you Marcel, the road was full of "bicycle-like" curves, almost no traffic, and a beautiful view, only ... we need customs twice ... loss of 2 hours, farewell to time ... also a leg in the war zone or the former Yugoslavia, and you can see the pain that families had to resist while they fought for peace ...
we zijn er enkel voorbij gereden, en dat was een strak plan


dit is allemaal werkelijkheid...
this is all the beauty...and reality
de volgende beelden zijn ook werkelijkheid...
next pics is also reality...
de kogelgaten zijn heel goed zichtbaar...
the bullet holes...
H


daar kunnen we ook over nadenken...
something to think about...
en terwijl ik hier aan t genieten ben van een watertje na een lekkere maaltijd van 17€,samen, voor 5personen en 8 consumaties, begint het hier te donderen en te regenen dat het gene naam heeft...
k zal dan maar gaan slapen zeker...en dovidenja zeggen aan mijn korte broek...
daar  horen we mogelijks meer van...
and while i'm enjoying a cold water, after a diner for less than  17€,  5 persons and 8 consumptions,it starts to thunder and rain, long time no see, guess i'll go to bed, and say, "dovidenja" (goodbye) to my shorts...


dag 11:Banja Luka(BIH)naar Bilje(HR)=Hruatska(Kroatië)
day 11: Banja Luka (BIH) to Bilje(Croatia)

de morgen ingezet na een heel goede nachtrust, ontbijt om 7h00 en vertrokken om 8.30h voor een ritje van om en bij 4h... en dit liep goed, de regen had wel gezorgd voor gladdere wegen, maar zelf reden we niet meer door de regen, onze regenjas was dus degelijk een optie, welke nogal snel weer t karretje in ging...en toen kwamen we in Slavonski Brod...de grensovergang... heb je eventjes tijd?... ja dus, want anderhalf uur later stonden we daar nog... blijkbaar was er een probleem met de computer... of was t een moedwillige actie van de Douane?... who knows...wist ik veel dat je een computer moet hebben om een pasje in je handen te nemen en terug te geven, vroeger noemde dit handenarbeid ...dit geflirt met de niet-europeanen maakte dat we ongeveer twee uur later ter bestemming kwamen...maar dit kan de pret niet bederven...

the morning, started after a very good night's sleep, breakfast at 7h00 and left at 8.30h for a ride of about 4h ... and this went well, the rain had caused smooth roads, but we did not drive anymore in the rain, our raincoat was therefore an option, which soon went into the trolley again ... and then we came to Slavonski Brod ... the border crossing ... do you have some time? ... yes so, because one and a half hours later we were still there ... apparently there was a problem with the computer ... or was it a deliberate action by Customs? ... who knows ... How could I know  that you need a computer to get a pass taken in your hands and give back, formerly called this manual labor ... this flirting with the non-Europeans made that we came to the destination about two hours later ... but this can not spoil the fun ...
en toen kwam er een minder nieuwsje...
and there is also a non-good news...een nieuwe band erop, maar het euvel is niet verholpen daarmee, morgen kijken voor een nieuw lager waar hebben we dit al eens gehoord...
a new tyre on the bike, but there is still that noise, tomorrow finding a new bearing...
we used to hear this before... 

morgen weten we weer eens meer...
tomorrow we know more again...


dag 12:ter plekke blijven in Bilje(Osijek)
day 12: stay on the site in Bilje(Osijek)
 om 7h zijn de mannen vertrokken naar een werkplaats, om het wiel te balanceren, rollagers te vernieuwen, en alles op orde te brengen, kosttijd: +- 2h, kostprijs:nog geen 50€...probeer dit maar eens te volbrengen in ons belgenlandje, en vertel me dan eens de prijs, van de wachttijd gaan we niet spreken...en een goeie 2h30 later zaten de mannen al aan tafel om te ontbijten...
daarna een rustig ritje gemaakt, naar de uiterste uithoek, langs de Donau, naar Batina, grens met Serbia, Croatia,en Hungary... het vrouwtje vertelde dat we daar een prachtig zicht hadden op de streek...hewel, ze heeft dus niks gelogen...de beelden liegen er ook niet om...verder doen we niks...enkel binnen enkele ogenblikken, gaan we ons eens laten verwennen, met een traditionele maaltijd, hier in Bilje...als dat maar goed komt...
at 7h the men went to a workshop, to balance the wheel, to renew roller bearings, and to put everything in order, cost: + - 2h, cost: not even 50 € ... just try to do this in our little country (Belgium), and then tell me the price, we will not speak of the waiting time
... and a good 2h30 later the men were already sitting at the table to have breakfast ...

then made a quiet ride, to the far corner, along the Danube, to Batina, border with Serbia, Croatia, and Hungary ... the female told us that we had a beautiful view of the area ... hewel, she has nothing lied ... the images do not lie either ... otherwise we do nothing ... just in a few moments, we're going to let ourselves be pampered, with a traditional meal, here in Bilje ... if that's all right ...en de rest
dat zien we straks wel weer...
and for the rest...that 's for tomorrow...

Dag 13 en 14...
day 13 and 14
 na een bewogen dag, wel t is te zeggen s morgens bewoog er niet erg veel bij de motor van Marcel, gezien de afgebroken soupappe, dat was genoeg om te hyper-ventiel-eren,waardoor we zeg maar een oponthoud hadden van een tweeën een halfuur ,dan toch heelhuids aangekomen in een randgemeentje van Zagreb, (enige stad in Kroatië met +1.000.000 inwoners). hotelletje opgezocht en maaltijdje genuttigd en de planning voor de volgende dag besproken...elk doe een beetje zijn goesting neh...
vandaag dus, bezoekske aan Zagreb zelve... wat kan ik erover kwijt...ge loopt u daar te pletter, op historische gebouwen, Musea,Kerken,Rechtbank,Parken, Bar....s....ge kunt ze niet allemaal doen, teveel om op te noemen, en dat in één stad...al maar goed of die van ons wou ze allemaal doen...en ik...cultuurbarbaar(remember)...gelukkig spreken de beelden voor zich...


after an eventful day, it is to say in the morning there was not a lot of movement in the motor of Marcel, given the broken tyrevalve, that was enough to hyper-valve-honors, so we had a delay of two half an hour, then arrived safely in a peripheral community of Zagreb, (only city in Croatia with +1,000,000 inhabitants). hotel looked up and enjoyed a meal and discussed the planning for the next day ... every-one a little bit on his own enthusiasm ... so today, visit to Zagreb itself ... what can I say about it ... do you walk there, on historic buildings, Museums, Churches, Courts, Parks, Bars .... you can not do all, too many to mention, and that in one city ...as well or my lady,she all wanted to do ... and I ... culture barbarity (remember) ... fortunately the images speak for themselves ...
 haja da gaat er nog net in...
en de rest... dat is voor morgen...
yes, that just goin in...
Dag 15:Zagreb naar Villach
day 15: Zagreb to Villach(Austria)

een ontbijt om niet echt over naar huis te schrijven, en dan de motor op, ff bijtanken, en vertrokken richting Slovenië...Marcel efkes zijn remmen getest aan de grens, met het zonnescherm, had ie er geen erg in, dat ie aan de barriere stond,alhoewel we in Europa zijn kunnen ze er nog steeds moeilijk doen... k heb toch zeker 3 minuten mijne pas op hun scanner zien liggen, en voor t vrouwke idd 2 seconden... zou ik dan toch iets mispeuterd hebben toen ik niet thuis was...daarna zalige wegen tot aan de Loibelpas, en ook in Oostenrijk een plezier om te biken...bij aankomst aan t hotel moeten we er wel aan denken dat ze hier terug in € rekenen en niet meer in Kuna... wat je in Kroatië eet voor 50 kuna(7€), betaal je hier toch makkelijk 15à20 € voor...back to reality...
Austria :een prachtig heuvelend land, waar Heidi aus Tirol is geboren,maar ook waar de menschen, niet zo freundlich zijn, als het hun niet goed uitkomt...

a breakfast  not really to write home about, and then the engine on, ff refueling, and left for Slovenia ... Marcel did tested his brakes at the border, with the sunscreen, he hadden seen he was at the  barrier, although we are in Europe they can still play it hard as well... I have seen my ID card  on  scanner for at least 3 minutes, and for my woman  2 seconds ... I would have misbehaved something when I was not at home ... then blissful roads to the Loibelpas, and also in Austria a pleasure to ride ... on arrival at the hotel we must remember that they count back in € and no longer in Kuna ... what you eat in Croatia for 50 kuna (7 €), you can still easily pay 15à20 € for ... back to reality ...

Austria: a beautiful hilly country, where Heidi aus Tirol was born, but also where the people are not so "freundlich", if it does not suit them ...

tja een mens moet ergens slapen nietwaar... waarom dan niet hier...
know, when you need to sleep, why not over here?...

en morgen, da s voor na de nacht...
tomorrow, that's after a good sleep...

dag 16... zouden we aan het einde komen? nu nog niet
day 16... are we ending now...not yet...

van Villach, naar Diessen am Hammersee... 
een Autobahn rit voorzien, om de tijd wat in te korten, en het liep goed in het begin, tot men de eerste file een duitse naam gaf...Stau...en dit was om de grensubergang te laten vollopen, ik denk dat ze dit gewoon doen om die sexy toeristen beter te kunnen gadeslaan, hadden ze pech ja...t was aan het regenen...maar toch liep het voor gene meter...gelukkig met mijn combinatie kon ik wat tussen de rijen flaneren, wat me dan weer enige reacties ontlokte van mijn vrouwke... geen nood het houdt haar wakker...daarna klaarde het wat uit en konden we de weg op een gezellig tempo verder zetten, dat het druk was, is normaal , laatste weekend van juli, veel teruggangers... en ook sleurhutten ...
Wij op een deftig uur aangekeomen aan ons hotelleke, in Diessen am Hammersee...een cool hotelleke en koel ook...
de maaltijd genuttigd en dan vlug gaan schuilen wegens een zwarte wolk, met hagelstenen...


from Villach, to Diessen am Hammersee ... an Autobahn ride, to shorten the time, and it went well in the beginning, until the first traffic jam was given a German name ... Stau ... and this was to fill the border pub road, I think they just do this to better watch those sexy tourists, they were unlucky ... it was raining ... but it still went for the other meter ... luckily with my combination I could stroll between the rows, which in turn gave me some reactions from my wife ... no worries it keeps her awake ... then it cleared up and we could continue the road at a pleasant speed, that it was busy, is normal, last weekend of July, many returners ... and also caravans ... We arrived at our hotelleke, in Diessen am Hammersee ... a cool hotelleke and cool ... have eaten the meal and then quickly take shelter because of a black cloud, with hailstones ..


en de rest ...da s voor morgen...
the rest ...tomorrow...

dag17: van Diessen am Ammersee, naar Failhoux
day 17: Diessen am Ammersee to Failhoux...

een ritje terug op eigen tempo, met een reikwijdte van pakweg een 515km, een 6-tal uren rijden langs de snelweg voorzien...
dit zagen we dus volledig niet zitten, en zijn we na een 80-tal km de autobahn een soort van vaarwel gaan zeggen, en besloten we om langs de B31 te rijden, richting Freiburg, langs de Bodensee, en de Tittesee   of zoiets...en dit heeft ons geen windeieren gelegd, dit liep goed, ook prachtig rijplezier verzekerd, en dan langs de kleine wijndorpjes verder gereden naar Colmar...ook bijna geen verkeer op, en toen eindelijk de "col de schlutz" een prachtig berg colleken, maar een ding is er ambetant , als er dan een hollanderke voorhangt met zijn sleurhut, dan kan je het schudden, 
eind goed al goed, om 16:45h aangekomen op onze laatste overnachtingsplek... "chateau de 
Failhoux" een uitgelezen plek, om te bezinnen in een prachtig gerestaureerd kasteel, met super sympathieke mensen, waar wij een 3-tal jaren terug hadden verbleven, en ze zijn nog geen haar veranderd in hun sympathie...super ontvangen weer, kortom, the place to be...
langs de weg weinig foto's die beschikbaar zijn op dit moment... voor de rest ...oordeel zelf...

a ride back at your own pace, with a range of roughly a 515km, a 6-hour drive along the highway ...
we did not like this, and after about 80 km we have started to say goodbye to the autobahn, and we decided to drive along the B31, towards Freiburg, along the Bodensee, and the Tittesee or something ... and this did not do us any harm, this went well, also guaranteed great driving pleasure, and then drove along the small wine villages to Colmar ... also almost no traffic, and then finally the "col de schlutz" a beautiful mountain, but one thing is outrageous, if a hollanderke hangs with his cabin, you can shake it,

good at all, at 16: 45h arrived at our last place to stay ... "chateau de
Failhoux "a perfect place to reflect in a beautifully restored castle, with super sympathetic people, where we had stayed 3 years ago, and they have not changed  their sympathy ... super wellcoming again, in short, the place to be ...

along the way few photos available at the moment ... for the rest ... judge for yourself ...Als je goed kijkt, kan je mij zien liggen in dit bed, met mijn deerne naast mij, maar je zal moeten rap zijn, want alles gaat uit... zelfs het licht...
droom zacht...
if you take a close look, you can almost see me lying on the bed, with my dear, but be fast, cause everything goes out, even the light...sweet dreams...

en morgen?... wie denkt er nu aan morgen...
dus vandaag...na een goed en gezellig ontbijt, tijdens het keuvelen over de voorbije meegemaakte anekdotes...

and tomorrow...who 's thinking about tomorrow...
today now, a cosy breakfast also refreshing, talking about the trip, and pulling up some anecdotes...

dag 18: prachtig weer om te vertrekken, nooit denkende dat we een uur later tot op t bot en in de botten zouden zeiknat worden, door een of andere hagelwolkbreuk of hoe noemt men dit...
prachtig om te zien hoe dit zich verzamelde daar hoog in de lucht, minder prettig om te ervaren hoe snel het water gebroken is...
heeft amper 15' geduurd, doch de naweeën hebben zich de ganse dag laten voelen, de tijd die de lingerie vandoen heeft om te drogen is niet normaal...
daarna verder richting huiswaarts zonder verdere noemenswaardige incidenten...thuis goed ontvangen geworden door onze poezen en de kippen, dus alles kan weer zijn gangetje gaan, en trouwens, het is maar 49 weken meer wachten op het  verlof van volgend jaar...kijk er al naar uit...


day 18: beautiful weather to leave, never thinking that we would be bone-in an hour later, and in the bones would get wet, by some hail cloudbreak or what they call this ...
beautiful to see how this gathered there high in the air, less pleasant to experience how fast the water is broken ...

has lasted barely 15 ', but the after-effects have felt the whole day, the time the lingerie need to dry is not normal ...

then continue towards home without further noteworthy incidents ... at home well received by our cats and the chickens, so everything can go its own way again, and by the way, it's only 49 weeks more waiting for the next year's leave ... look looking forward to it ...

een prachtig zich vormend onweer, hoog in de lucht...
a beautiful forming storm, high in the sky...externe links:croatia
                     Slovenia
                     goldwing
                     chateau de failloux                     

goldwing

Reacties

Een reactie posten